Python Programlama Dilinde Temel Kavramlar ve Görevler

Python programlama dilinde kullanılan İngilizce anahtar kelimeler ve görevleri 

1. `and`: Mantıksal ve operatörü. İki koşulun da doğru olması durumunda True değerini döndürür.
2. `as`: Bir modülü veya nesneyi farklı bir isimle kullanmak için takma ad (alias) oluşturur.
3. `assert`: İfade doğruysa hiçbir şey yapmaz, aksi takdirde AssertionError istisnası oluşturur.
4. `break`: Döngüyü sonlandırır ve döngü bloğunun dışındaki kodu çalıştırmaya devam eder.
5. `class`: Yeni bir sınıf tanımlamak için kullanılır.
6. `continue`: Döngünün geri kalanını atlar ve döngüyü bir sonraki iterasyona devam ettirir.
7. `def`: Yeni bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır.
8. `del`: Bir nesneyi veya değişkeni silmek için kullanılır.
9. `elif`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, başka bir koşul kontrol etmek için kullanılır.
10. `else`: Eğer önceki ifadeler False döndürürse, gerçekleştirilecek kod bloğunu belirtir.
11. `except`: Bir try bloğundaki hata durumunda çalışacak kod bloğunu belirtir.
12. `finally`: Try ve except bloklarından sonra her zaman çalışacak kod bloğunu belirtir.
13. `for`: Belirli bir sayıda veya bir dizi üzerinde döngü oluşturur.
14. `from`: Belirli bir modüldeki fonksiyonlar, sınıflar veya değişkenler için kullanılır.
15. `global`: Bir değişkenin global olarak kullanılacağını belirtir.
16. `if`: Bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder.
17. `import`: Modül veya kütüphaneleri projeye dahil etmek için kullanılır.
18. `in`: Bir değerin, belirli bir dizi veya koleksiyonda bulunup bulunmadığını kontrol eder.
19. `is`: İki nesnenin aynı nesne olup olmadığını kontrol eder.
20. `lambda`: İsimsiz (anonim) fonksiyonlar oluşturmak için kullanılır.
21. `nonlocal`: Bir değişkenin, iç içe geçmiş fonksiyonlarda kullanılacağını belirtir.
22. `not`: Mantıksal değil operatörü. İfade doğruysa False, yanlışsa True değerini döndürür.
23. `or`: Mantıksal veya operatörü. İki koşuldan en az biri doğruysa True değerini döndürür.
24. `pass`: Boş bir kod bloğunu belirtmek için kullanılır. Kullanıldığı yerde hiçbir şey yapm25. `raise`: Belirli bir hata veya istisna durumunu manuel olarak tetiklemek için kullanılır.
26. `return`: Bir fonksiyonun sonucunu döndürmek için kullanılır. Ayrıca, fonksiyonun çalışmasını sonlandırır.
27. `try`: Hata ve istisna durumlarını yakalamak ve uygun şekilde işlemek için kullanılır.
28. `while`: Koşul doğru olduğu sürece döngüyü çalıştırmak için kullanılır.
29. `with`: Bir nesnenin belirli bir bağlamda kullanılacağını belirtir ve nesnenin otomatik olarak yönetilmesini sağlar.
30. `yield`: Bir üreteç (generator) fonksiyonu için değer döndürür ve geçici olarak fonksiyonun çalışmasını durdurur. Daha sonra kaldığı yerden devam edebilir.


......


Python dilindeki anahtar kelimelerin yanı sıra, bazı yaygın görevler için kullanılan bazı önemli kavramlar da vardır:1. `list`: Değiştirilebilir ve sıralı bir veri koleksiyonu (dizi) için kullanılır.
2. `tuple`: Değiştirilemez ve sıralı bir veri koleksiyonu için kullanılır.
3. `dict`: Değiştirilebilir ve sırasız bir anahtar-değer çiftleri koleksiyonu için kullanılır.
4. `set`: Değiştirilebilir ve sırasız benzersiz değerler koleksiyonu için kullanılır.
5. `frozenset`: Değiştirilemez ve sırasız benzersiz değerler koleksiyonu için kullanılır.
6. `str`: Metin dizeleri (string) için kullanılır.
7. `int`: Tamsayılar (integer) için kullanılır.
8. `float`: Ondalık sayılar (floating-point) için kullanılır.
9. `bool`: Boolean değerleri (True/False) için kullanılır.
10. `range`: Belirli bir sayı aralığındaki sayıları temsil etmek için kullanılır.
11. `len`: Bir dizi veya koleksiyondaki öğe sayısını döndürür.
12. `print`: Değerleri veya metinleri ekrana yazdırmak için kullanılır.
13. `type`: Bir nesnenin veri tipini döndürür.
14. `input`: Kullanıcıdan giriş almak için kullanılır.
15. `enumerate`: Bir dizi üzerinde döngü yaparken, hem index hem de değeri elde etmek için kullanılır.
16. `sorted`: Bir dizi veya koleksiyonu sıralamak için kullanılır.
17. `reversed`: Bir dizi veya koleksiyonun sırasını tersine çevirmek için kullanılır.


18. `join`: Bir dizi veya liste içindeki metin öğelerini birleştirmek için kullanılır.
19. `split`: Bir metin dizisini belirli bir ayırıcıya göre bölerek liste halinde döndürür.
20. `find`: Bir metin dizisinde belirli bir alt dizenin ilk konumunu döndürür.
21. `replace`: Bir metin dizisindeki belirli bir alt dizenin tüm örneklerini başka bir dize ile değiştirir.
22. `startswith`: Bir metin dizisinin belirli bir dize ile başlayıp başlamadığını kontrol eder.
23. `endswith`: Bir metin dizisinin belirli bir dize ile bitip bitmediğini kontrol eder.
24. `format`: Metin dizelerinde yer tutucuları kullanarak, metinleri ve değerleri biçimlendirmek için kullanılır.
25. `append`: Bir listeye öğe eklemek için kullanılır.
26. `extend`: Bir liste ile başka bir liste veya diziyi birleştirmek için kullanılır.
27. `insert`: Belirli bir konuma liste içinde bir öğe eklemek için kullanılır.
28. `remove`: Bir listeden belirli bir öğeyi silmek için kullanılır.
29. `pop`: Bir listeden belirli bir konumdaki öğeyi siler ve döndürür.
30. `index`: Bir listede belirli bir öğenin ilk konumunu döndürür.
31. `count`: Bir listede belirli bir öğenin kaç kez göründüğünü döndürür.
32. `sort`: Bir listeyi yerinde sıralar.
33. `clear`: Bir listeyi veya dizi koleksiyonunu temizler ve tüm öğeleri siler.
34. `zip`: İki veya daha fazla dizi veya liste arasındaki öğeleri eşleştirmek ve yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.
35. `map`: Bir fonksiyonu, bir dizi veya liste üzerindeki her öğeye uygular ve sonuçları yeni bir diziye döndürür.
36. `filter`: Bir dizi veya liste içindeki öğeleri belirli bir koşula göre filtrelemek için kullanılır.
37. `reduce`: Bir dizi veya liste içindeki öğeleri birleştirerek tek bir değer döndürmek için kullanılır. `functools` modülünden `reduce` fonksiyonu içe aktarılmalıdır.
38. `import`: Modül veya kütüphaneleri projeye dahil etmek için kullanılır.
39. `from`: Belirli bir modüldeki fonksiyonlar, sınıflar veya değişkenler için kullanılır.
40. `open`: Dosyaları okuma veya yazma modlarında açmak için kullanılır.
41. `close`: Açık bir dosyayı kapatmak için42. `read`: Açık bir dosyanın içeriğini okumak için kullanılır.
43. `write`: Açık bir dosyaya metin yazmak için kullanılır.
44. `seek`: Açık bir dosyanın okuma/yazma konumunu belirli bir noktaya taşımak için kullanılır.
45. `os`: İşletim sistemine özgü işlemler gerçekleştirmek için `os` modülü kullanılır. Örneğin, dosya ve dizin işlemleri, işletim sistemine özgü bilgileri almak gibi.
46. `sys`: Sistemle ilgili özelliklere ve işlemlere erişim sağlayan `sys` modülü kullanılır. Örneğin, argümanları komut satırından okumak ve Python yorumlayıcısı ile ilgili bilgileri almak gibi.
47. `time`: Zamanla ilgili işlemler gerçekleştirmek için `time` modülü kullanılır. Örneğin, zaman gecikmeleri eklemek, zaman damgaları almak ve zamanı biçimlendirmek gibi.
48. `datetime`: Tarih ve saatle ilgili işlemler gerçekleştirmek için `datetime` modülü kullanılır. Örneğin, tarih ve saat aritmetiği, farklı zaman dilimlerine dönüşüm ve tarih/saat biçimlendirmesi gibi.
49. `re`: Düzenli ifadelerle metin işlemleri gerçekleştirmek için `re` (regular expressions) modülü kullanılır. Örneğin, metinleri aramak, değiştirmek ve bölümlemek gibi.
50. `random`: Rastgele sayılar ve seçimler yapmak için `random` modülü kullanılır.
51. `math`: Matematiksel işlemler ve fonksiyonlar için `math` modülü kullanılır. Örneğin, trigonometrik fonksiyonlar, logaritmalar ve üstel işlemler gibi.
52. `collections`: Veri yapıları ve işlemleri için `collections` modülü kullanılır. Örneğin, `Counter`, `OrderedDict`, `defaultdict` ve `namedtuple` gibi özel veri yapıları.
53. `itertools`: Etkin döngüler ve işlemler için `itertools` modülü kullanılır. Örneğin, sonsuz sayı dizileri, döngü içinde döngüler ve öğelerin kombinasyonları gibi.
54. `json`: JSON veri biçimini okuma ve yazma işlemleri için `json` modülü kullanılır.
55. `csv`: CSV dosyalarını okuma ve yazma işlemleri için `csv` modülü kullanılır.
56. `pickle`: Python nesnelerini dosyalara yazmak ve dosyalardan okumak için `pickle` modülü kullanılı


Bu kavramlar, Python programlama dilinde yaygın olarak kullanılır ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek için önemli yapı taşları


.......

Python
Programlama
Temel kavramlar
Görevler
Python anahtar kelimeler
Python fonksiyonlar
Veri yapıları
Döngüler
Koşullu ifadeler
Python modülleri
Hata yönetimi
Dosya işlemleri
Python öğrenme

Yorumlar

Popüler Konular

Python ile Basit Hesap Makinesi Oluşturma: Adım Adım Rehber / örnek kod

Bilimin Çeşitli Alanları ve İnsanlık İçin Sağladığı Fırsatlar: Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Modern Uygulamalar

Hayatınızı Dönüştürecek 10 Etkili Kişisel Gelişim Stratejisi